Առաքելություն

 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Աջակցել Հայաստանի Հանրապետության բնակչության առողջության վիճակի բարելավմանը,

Աջակցել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը:

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Անցկացնումէբնակչությանշրջանումհիվանդություններիկանխարգելման, առողջությանպահպանմանևբարելավմանմիջոցառումներ:

Աջակցումէհիվանդություններիվերահսկմանընդհանուրառողջապահականծրագրերիիրականացմանը:

Աջակցումէշրջակամիջավայրի, մարդուկենսագործունեությանֆիզիկական, աշխատանքայինևբնակությանպայմաններիբարելավմանը: 

Շուկայականտնտեսավարմանպայմաններումնպաստումէառողջապահությանմեջտնտեսագիտականմեխանիզմներիարմատավորմանը: 

Մշակումևիրականացնումէգիտա-գործնական, կրթականծրագրեր, հետազոտություններևուսումնասիրություններ`

-բնակչությանառողջականվիճակիվերաբերյալ,

-առողջապրելակերպիզարգացում, -առողջպահականծրագրերիարդյունավետությանվերաբերյալ

-առողջպահությանքաղաքականության, բարեփոխումների, հանրայինառողջությանևտնտեսագիտությանբնագավառում,

-մակրոտնտեսականհամատեքստումառողջապահությանդերակատարմանվերաբերյալ,

-առողջապահականուսուցման, վերապատրաստմանուհասարակականիրազեկմանոլորտներում:

Իրականացնումէխորհրդատվությունևփորձագիտականօժանդակությունառողջապահությանկառավարմանևտնտեսագիտությանբնագավառում: 

Աջակցումևմասնակցումէառողջապահականհամակարգերիևծառայություններիստանդարտների, գնահատմանչափանիշներիևտնտեսագիտականարդյունավետությանցուցանիշներիմշակմանը: